top of page

Algemene voorwaarden deFine webshop

Algemene voorwaarden voor de B2B-webshop van deFine BV

 

Artikel 1. Algemeen

a.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid deFine is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72011378 en is gevestigd te Groningen.

 

Artikel 2. Definities

a. "Wij", "ons", "onze" en "verkoper" verwijzen naar deFine BV, de trotse exploitant van deze B2B-webshop.

b. "Klant", "u", "uw" en "koper" verwijzen naar de gewaardeerde bedrijven die aankopen doen via onze B2B-webshop.

c. "Producten" verwijst naar de hoogwaardige aangepaste elektronica en aanverwante items die beschikbaar zijn op onze B2B-webshop.

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen ons en u met betrekking tot de aankoop van producten via onze B2B-webshop.

b. Door een bestelling te plaatsen, bevestigt u dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

 

Artikel 4. Bestellingen

a. Alle bestellingen zijn onderhevig aan onze goedkeuring en beschikbaarheid van de producten.

b. Verkoper behoudt zich het recht voor om orders te weigeren naar eigen goeddunken, of extra kosten in rekening te brengen, welke aanvaard dienen te worden door koper. Aan de aanvaarding van orders kunnen voorwaarden worden verbonden, zoals, maar niet beperkt tot, de vooruitbetaling van de volledige prijs of een gedeelte hiervan.

c. Een door koper geplaatste order is bindend voor koper en kan door koper niet worden herroepen, ongeacht de wijze waarop deze werd geplaatst bij verkoper. Verkoper doet haar uiterste best om binnen twee (2) werkdagen te bevestigen of verkoper de order kan accepteren of niet.

d. Eventuele wijzigingen in en/of (gedeeltelijke) annulering van een order door koper kan alleen plaatsvinden na schriftelijke toestemming van verkoper – verkoper kan naar eigen goeddunken besluiten toestemming te verlenen of te onthouden – en op voorwaarde dat de door verkoper gemaakte kosten voor reeds verrichte werkzaamheden geheel door koper betaald zullen worden. In een dergelijk geval is verkoper altijd gerechtigd om eventuele (extra) kosten aan koper door te berekenen en de levertijd opnieuw te bepalen.

 

Artikel 5. Prijzen en betaling

a. De prijzen van de producten worden vermeld in euro's, exclusief btw en eventuele verzendkosten, tenzij anders vermeld.

b. Betaling dient te geschieden in euro's en binnen de aangegeven betalingstermijn op de factuur.

c. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen op elk moment aan te passen, maar uw bestelling wordt gefactureerd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestelling.

d. Alle kosten van derden, waaronder belastingen en douanerechten die samenhangen met de transactie, evenals eventuele vertragingsrente en boetes, komen voor rekening van de koper.

 

Artikel 6. Levering

a. We streven ernaar om uw bestelling binnen de opgegeven termijn te leveren, hoewel leveringstermijnen slechts schattingen zijn en niet bindend.

b. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat op u over op het moment van levering.

 

Artikel 7. Garantie en retourneren

a. Wij verzekeren de kwaliteit van onze producten door een garantie van 24 maanden tegen materiaal- en fabricagefouten, ingaand vanaf de datum van levering. Voor tweedehands (outlet) producten geldt een garantietermijn van 2 maanden. Producten die bedoeld zijn voor eenmalig of kortdurend gebruik vormen een uitzondering op de genoemde garantietermijnen. Voor producten van andere merken dan deFine gelden de garantievoorwaarden en -termijnen van de betreffende fabrikant. Meer informatie over deze voorwaarden is op verzoek beschikbaar.

b. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ons en zijn onderworpen aan ons retourbeleid.

c. Bestellingen die speciaal voor u op maat zijn gemaakt of geconfigureerd, kunnen niet worden geretourneerd.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

a. Onze aansprakelijkheid jegens u voor enige vordering, schade of aansprakelijkheid, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, is beperkt tot de prijs die u hebt betaald voor de betreffende producten.

b. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade.

c. De koper vrijwaart de verkoper en is verplicht de verkoper schadeloos te stellen voor alle schade (inclusief aanspraken van derden) en/of kosten, ongeacht de aard, die direct of indirect zijn veroorzaakt door of in verband staan met onjuiste informatie of weergave, onrechtmatige daden, of vergissingen van de koper.

d. In het geval van een conflict of tegenstrijdigheid, heeft onderhavig artikel voorrang boven enig ander artikel in onderhavige AV.

e. Alle aanspraken van de koper op schadevergoeding vervallen indien de koper de verkoper niet zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen één maand nadat de koper bekend werd (of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn) met de schadeveroorzakende gebeurtenis, hierover schriftelijk informeert. Bovendien verjaart een vordering tot schadevergoeding definitief indien de koper niet binnen zes maanden na dit moment een rechtszaak tegen de verkoper begint.
 

Artikel 9. Betaling

a. Tenzij anders overeengekomen, betaalt de koper in euro's (€) door middel van een overschrijving naar een door de verkoper opgegeven bankrekening, zonder enige vorm van aftrek of korting. De betaling van de koopsom moet plaatsvinden binnen de overeengekomen termijn. Als er geen specifieke termijn is vastgelegd, dient de betaling onmiddellijk te worden voldaan.
b. De verkoper heeft het recht om te allen tijde een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of zekerheid voor betaling te eisen.
c. Indien de koper niet tijdig betaalt, is hij automatisch in verzuim zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig is. Hierdoor worden alle vorderingen van de verkoper op de koper direct opeisbaar. De verkoper mag dan de nakoming van alle verplichtingen uit de overeenkomst met de koper opschorten, met behoud van alle wettelijke rechten.
d. Als de koper niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, mag de verkoper direct en zonder ingebrekestelling een rente van 1,5% per maand over het openstaande bedrag in rekening brengen, welke onmiddellijk opeisbaar is tot aan de volledige voldoening.
e. Klachten, defecten of fouten ontheffen de koper niet van zijn betalingsverplichting. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper mag de koper geen bedragen aftrekken of verrekenen.
f. Alle kosten voor het innen van vorderingen, inclusief buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van €150, exclusief BTW. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de griffierechten en omvatten ook de juridische kosten van de verkoper, die volledig voor rekening van de koper zijn, mits de koper overwegend in het ongelijk wordt gesteld.
g. Indien de financiële situatie van de koper significant verslechtert na het sluiten van de overeenkomst, maar vóór de levering van de producten, heeft de verkoper het recht om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te staken, of aanpassing van de betalingsvoorwaarden of zekerheidsstelling te eisen voordat verdere levering plaatsvindt.
h. De verkoper mag zijn vorderingen op de koper, met betrekking tot alle transacties, overdragen aan een kredietverzekeraar of factoringbedrijf naar eigen keuze.
i. Bezwaren tegen een factuur dienen vóór de uiterste betaaldag schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de verkoper. Na deze datum wordt de factuur als onvoorwaardelijk geaccepteerd beschouwd.

 

Artikel 10. Overmacht

a. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van onze verplichtingen onder deze algemene voorwaarden als gevolg van omstandigheden buiten onze redelijke controle.
b. De verkoper is niet verplicht om zijn verplichtingen jegens de koper na te komen als hij door een overmachtssituatie tijdelijk of permanent verhinderd wordt, waarbij deze omstandigheid buiten zijn controle ligt. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van deze overmacht. Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot, transport- en invoerverboden, situaties die transport hinderen of onmogelijk maken, stakingen, tekorten aan personeel of onderdelen, oproer, onlusten, epidemieën, pandemieën, brand- of waterschade, het stilvallen van machines, stroomonderbrekingen, fouten of nalatigheden van derden en overheidsmaatregelen zoals in- en uitvoerbeperkingen of een verkoopverbod, alsmede het uitblijven van levering door leveranciers.
c. Als de verkoper meent dat de overmacht permanent is, hebben beide partijen het recht de uitvoering van de overeenkomst aan te passen aan de situatie of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tussenkomst van een rechter en zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
d. Indien de verkoper door overmacht niet in staat is alle verplichtingen jegens al zijn kopers na te komen, maar wel jegens enkele kopers kan voldoen, heeft hij de vrijheid om te beslissen welke kopers beleverd worden en jegens welke kopers een beroep op overmacht wordt gedaan.
e. Mocht de verkoper al een deel van de overeengekomen verplichtingen hebben voldaan voordat de overmachtsituatie intreedt, dan heeft hij het recht om voor dit reeds uitgevoerde werk een aparte factuur te sturen. De koper is verplicht deze factuur te betalen alsof het een zelfstandige transactie betreft.
 

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

a. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

b. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

 

Door een bestelling te plaatsen, bevestigt u dat u gemachtigd bent namens uw bedrijf te handelen en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden deFine dienstverlening

Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.  
Opdrachtgever: de wederpartij van deFine. 
Overeenkomst: de overeenkomst tot levering en dienstverlening. 

 

Algemeen 
• Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen deFine en de opdrachtgever waarop deFine deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
• De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met deFine, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.  
• Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.  
• Eventuele (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.  
• Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. deFine en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

 

Offertes 
• De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.  
• Een samengestelde prijsopgave verplicht deFine niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
• Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

Uitvoering van de overeenkomst 
• deFine zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
• De opdrachtgever stelt deFine alle gegevens ter beschikking die nodig zijn voor het leveren van de opdracht in de overeenkomst. 
• deFine kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging door toe doen van opdrachtgever of rechtspersonen verbonden aan de opdrachtgever, als deze vertraging als gevolg heeft dat deFine de in de overeenkomst opgestelde afspraken niet na kan komen. 

Wijziging van de overeenkomst 
• Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
• Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. deFine zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. •Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal deFine de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 

 

Contractduur 
• De overeenkomst tussen deFine en de opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wordt schriftelijk overeengekomen, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

Aansprakelijkheid en vrijwaringen 
• Indien zich in verband met de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een omstandigheid -waaronder wordt begrepen een nalaten- voordoet, die leidt tot aansprakelijkheid van deFine of (voorheen) aan haar verbonden (rechts-) personen, dan is de gezamenlijke aansprakelijkheid van deFine en die (rechts-) personen in totaal steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar(s) van deFine wordt uitgekeerd. Bij opzet en/of grove schuld van personeel van deFine geldt de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit lid niet.  
• Informatie over de aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt op eerste verzoek toegezonden.  
• deFine zal bij het inschakelen van derden ter uitvoering van de overeenkomst steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere eigen aansprakelijkheid van deFine voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten. deFine is steeds bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden. 
• De opdrachtgever vrijwaart deFine tegen alle aanspraken van derden en de door deFine in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door deFine voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.  
• Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij deFine binnen een maand nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.  
• deFine is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, vertragingsschade, gevolgschade, winst en/of inkomensderving en immateriële schade. 
• De opdrachtgever vrijwaart deFine tegen aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 

 

Overmacht 
• Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
• Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop deFine geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor deFine niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van deFine worden daaronder begrepen.  
• deFine heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat deFine zijn verplichtingen had moeten nakomen.  
• Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

 

Geheimhouding 
• Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
• Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, deFine gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en deFine zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is deFine niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

 

Intellectuele eigendom en auteursrechten 
• Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt deFine zich de rechten en bevoegdheden voor die deFine toekomen op grond van de Auteurswet. 
• Alle door deFine verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van deFine worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.  
• deFine behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

 

Geschillen 
• De rechter in de vestigingsplaats van deFine is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft deFine het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
• Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 

Toepasselijk recht 
• Op elke overeenkomst tussen deFine en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

Wijziging en uitleg van de voorwaarden 
• Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 
• Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 
 
Meer informatie: 
deFine B.V. 2024 
Neutronstraat 11 
9743AM Groningen 


050 707 499 
www.define-it.nl  
info@define-it.nl 

Kvk nr.: 72011378 te Groningen 
BTW nr.: NL858942811B01 

bottom of page